วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป (แบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน


วัตถุประสงค์   โดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ/ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการแหล่งเงินทุนการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจขาดแหล่งสนับสนุนทางการเงิน ไอแบงก์จึงมีนโยบายให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป  เพื่อขยาย ปรับปรุงกิจการและเป็นแหล่งเงินทุนในกิจการ
      กลุ่มลูกค้า   ผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อไป
      ระยะเวลาผ่อนชำระ   สูงถึง 7 ปี (รวมปลอดชำระเงินต้น)
กรณีสถานประกอบอาชีพเป็นที่เช่า ระยะเวลการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คงเหลือ
ค่าธรรมเนียม   ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ (Front end fee)
อัตรากำไร   Sprr + 0.35% ต่อไป ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าสามารถขอปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน
**SPRR ตามประกาศธนาคาร
     
 วงเงินสินเชื่อ    ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย ***
     
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ      กรณีบุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลากู้
- ประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประกอบอาชีพสุจริตไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยและโทรศัพท์ที่แน่นอน สามารถติดต่อ และติดตามหนี้ได้
- ประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ มีสถานประกอบธุรกิจ/อาชีพที่แน่นอน
- ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว
- ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำสั่งศาล

กรณีนิติบุคคล
- จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการใใหม่ต้องมีการประกอบธุรกิจอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน
   และต้องประกอบธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้
- ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน
- ต้องไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
- ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- มีสถานประกอบการ หรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอนสามารถติดตามได้

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป (แบบไม่มีหลักประกัน)

หลักการ   บัยอ์ อัลอีนะฮ์
     
วัตถุประสงค์   โดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ/ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการแหล่งเงินทุนการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจขาดแหล่งสนับสนุนทางการเงิน ธนาคารจึงมีนโบยายให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
 
     
กลุ่มลูกค้า   ผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อไป
 
     
วงเงินสินเชื่อ   ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 500,000 บาทต่อราย
     
ระยะเวลาผ่อนชำระ   - สูงถึง 5 ปี
- กรณีสถานประกอบอาชีพเป็นที่เช่า ระยะเวลการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คงเหลือ
 
      อัตรากำไร      SPRR + 6.85% ต่อไป ตลอดอายุสัญญา     **SPRR ตามประกาศธนาคาร

      ค่าธรรมเนียม  *** ฟรีค่าธรรมเนียม (Front End Fee)
     
หลักประกัน   ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงนิติบุคคล และ/หรือบุคคลค้ำประกันที่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้ธนาคารได้
และไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์
     
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ   กรณีบุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลากู้
- ประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประกอบอาชีพสุจริตไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

กรณีนิติบุคคล
- จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการใใหม่ต้องมีการประกอบธุรกิจอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน
   และต้องประกอบธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้
- ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- มีกำไรจากการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฟรี ที่ 086-7613118 คุณพลศักดิ์  เชยคำแหง

***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อ เท่านั้น***


Download ใบคำขอสินเชื่อธนาคารอิสลาม